Evanghelizare și plantare de biserici – sud estul Madagascarului | Outreach and church planting in the south-east of Madagascar

Apostolul Pavel le spunea corintenilor: “Eu am sădit, Apollos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească! Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt ceva, ci numai Dumnezeu, Care face să crească! Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 3:6-9 NTR

Dumnezeu își face lucrarea de slavă în sud-estul Madagascarului. El este cel care face să crească Cuvântul sădit de pastorii malgași în colaborare cu misionarii români sau de altă naționalitate.

Din cauza unui ciclon care a venit peste Madagascar am amânat cu o săptămână plecarea noastră în jungla de la Manakara. Dar această întârziere ne-a dat posibilitatea de a pregăti și mai eficient misiunea în aceste sate izolate.

Aproximativ 40000 de sate apar pe harta interactivă creată de câteva organizații misionare din Madagascar, printre care și Helimission. Se estimează că mai sunt încă aproximativ 10000 de sate care nu apar pe această hartă .

În perioada 16 – 19 decembrie 2019 am vizitat 8 sate foarte izolate, unele dintre ele fiind accesibile doar dacă mergi pe jos 2 – 3 zile, din ultima localitate unde poți ajunge cu mașina. Aici nu sunt drumuri, nu este absolut deloc semnal la telefon, singura modalitate de a contacta lumea civilizată fiind prin telefonul conectat direct la satelit, din dotarea elicopterului. Unele dintre sate sunt atât de izolate încât aterizarea elicopterului este o adevărată provocare. 

A fost pentru prima dată când am dormit cu sătenii 2 nopți în sate diferite, am băut apă de ploaie și apă fiartă nefiltrată cu gust de pământ, am văzut scorpioni mici cât o albină (de care nici măcar nu știam că există), etc. În ambele nopți am reușit să proiectăm filmul Isus, în limba malgașă oficială, care este o unealtă extraordinară de evanghelizare

Cel rău ni s-a împotrivit încă din Antsirabe încercând să ne provoace frică. Poliția a venit la locul unde a aterizat elicopterul încercând să ne intimideze prin multe întrebări și punând piedici logistice și administrative, deși Helimission avea permisiunea guvernamentală să aterizeze în acel loc. Am zburat aproximativ o oră până la Fianarantsoa, unde am făcut plinul elicopterului și l-am luat pe pastorul Andre, iar acolo am descoperit că aveam o problemă la filtrul de praf al elicopterului și chiar se punea sub semnul întrebării continuarea misiunii. Dar Dumnezeu a fost bun cu noi și am reușit să continuăm. 

Am văzut oameni atinși de puterea lui Isus, prin simpla proclamare a evangheliei: oameni eliberați de sub puterea diavolului și strămutați în Împărăția lui Dumnezeu, oameni vindecați, unii care au venit în față mărturisind public dorința de a-l urma pe Hristos. Pentru prima dată am vizitat 2 sate noi care nu existau pe harta interactivă, iar pastorul Andre mărturisea despre unul dintre sate: ”Am vizitat acest sat pe jos, dar apoi am venit de 5 ori cu elicopterul si nu l-am găsit.” A fost o mare bucurie pentru săteni și pentru toți ceilalți – cu toții am fost foarte încurajați de Dumnezeu, văzând bucuria și pasiunea lor (a unora) pentru Domnul. 

Ne bucurăm așa de mult că Dumnezeu ne dă harul de a fi lucrători împreună cu El pentru salvarea acestor oameni.

Vă rugăm să ne purtați în mijlocire și să cereți împreună cu noi ca Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui – așa mare nevoie este de lucrători…

Suntem binecuvantați pentru a fi o binecuvântare!

Florin Popa, 4 ianuarie prima publicare | 11 ianuarie 2020, Antsirabe (editare pentru publicare in scrisoarea de informare)


Apostle Paul was saying: I planted the seed, Apollos watered the plant, but it was God who made the plant grow. The one who plants and the one who waters really do not matter. It is God who matters, because he makes the plant grow. There is no difference between the one who plants and the one who waters; God will reward each one according to the work each has done. For we are partners working together for God, and you are God’s field. You are also God’s building. 1 Corinthians 3:6-9 GNT

God is doing his work in a glorious way for his Name in southeastern Madagascar. He is the one who raises the Word planted by the Malagasy pastors in collaboration with the Romanian missionaries or of another nationality.

Due to a cyclone that came over Madagascar, we delayed our departure in the jungle in Manakara for a week. But this delay gave us the opportunity to prepare the mission even more effectively in these isolated villages.

About 40,000 villages appear on the interactive map created by several missionary organizations in Madagascar, including Helimission. It is estimated that there are still about 10,000 villages that do not appear on this map.

Between December 16 and 19, 2019 we visited 8 very isolated villages, some of them being accessible only if you walk 2 to 3 days, from the last locality where you can reach by car. There are no roads here, there is absolutely no signal on the phone the only way to connect the civilized world is through the phone directly connected to the satellite, the helicopter being equipped with. Some of the villages are so isolated that even the landing of the helicopter is a great challenge.

It was for the first time when I slept with the villagers for 2 nights in different villages, I drank rainwater and boiled ground water unfiltered, I saw small scorpions like a bee (which I didn’t even know existed), etc. On both nights we managed to project the film Jesus, in the official Malagasy language, which is an extraordinary tool of evangelization.

The evil one has been against us since Antsirabe trying to provoke fear. The police came to the place where the helicopter landed, trying to intimidate us with many questions and putting logistical and administrative obstacles, although Helimission had the governmental permission to land there. We flew for about an hour to Fianarantsoa, ​​where we filled the helicopter and took Pastor Andre, and there we discovered that we had a problem with the helicopter’s dust filter and even questioned the continuation of the mission. But God was good to us and we managed to keep going.

I saw people touched by the power of Jesus, by the simple proclamation of the gospel: people released from the power of the devil and rescued in the Kingdom of God, healed people, some who came forward publicly confessing their desire to follow Christ. For the first time I visited 2 new villages that did not exist on the interactive map, and Pastor Andre testified about one of the villages: ” I visited this village on foot, but then I came 5 times by helicopter and did not find it. ” It was a great joy for the villagers and for all the others – we were all very encouraged by God, seeing their (some) joy and passion for the Lord.

We are so glad that God gives us the grace to be workers together with Him to save these people.

Please take us in intercession and together with us, ask the Lord of the harvest, to bring workers to His harvest – such a great need is this.

We are blessed to be a blessing!

Florin Popa, January 11, 2020, Antsirabe

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: